Udviklingstraumer

Nogle mennesker er enspændere, optaget af ideer, imens andre har en tendens til at se alt som sort/hvidt og er optaget af behov. Andre er præget af at skulle være søde, perfekte og dygtige. Disse egenskaber refererer alle til forskellige karakterstrukturer i vores personlighed, og har rod i vores tidlige opvækst.

Mentale og kropslige tilgange

Begrebet karakterstruktur refererer til de dybtliggende mønstre af personlighedstræk og adfærd, der er typiske for en person, og som påvirker vores tanker, følelser og adfærd. Det kan omfatte ting som holdninger, værdier, vaner og reaktioner på forskellige situationer. Karakterstruktur er formet af både arv og miljømæssige faktorer, herunder tidlige oplevelser og traumer.

Karakterstrukturen udvikles blandt andet på baggrund af udviklingstraumer, dvs. hvilke måder måtte du passe på dig, da du som spæd blev mødt eller ikke mødt i din væren og behov? Hvilke betingelser var der til stede i din tidlige opvækst? Var det trygt? Blev du udsat for vold? Ulykker? Sygdom? Der er mange fællestræk med forståelsen af tilknytning, læs derfor også gerne herom her.

Arbejdet med karakterstruktur og udviklingstraumer sigter på at forandre dybereliggende mønstre, som vi har måttet udvikle tidligt i livet for at beskytte os.


Du kan ændre dine mønstre

Mange er af den opfattelse, at man ikke kan forandre, hvem man er. Grundlæggende er det rigtigt, men man kan arbejde med sin karakterstruktur, sine traumer og sine mønstre.

Vi vil dermed gerne understrege, at vores karakterstruktur ikke er statisk, men kan ændre sig over tid gennem terapi og personlig udvikling. Det er vores erfaring, at terapi hos os medfører varige forandringer i dybden, så klienter og deres nære kan mærke det.

Hos psykologerne på Frederiksberg har vi mangeårdig erfaring med at arbejde med klienters karakterstruktur gennem terapi. Man må indstille sig på et længerevarende forløb, hvis man ønsker et dybereliggende og varigt forandrende terapeutisk arbejde.

 • Der findes mange teorier om karakterstruktur og udviklingstraumer.

  Fælles er det, at barnet gennemlever forskellige biologiske og psykologiske faser og tilegner sig psykologiske færdigheder i samspil med sine omsorgsgivere. Hvordan denne udvikling forløber, får betydning for hvilken karakterstruktur man udvikler.

  Hos Psykologerne på Frederiksberg har vi modtaget supervision hos Lars J. Sørensen i 8 år og er derfor inspireret af hans måde at arbejde med og forstå udviklingstraumer.

Udviklingstraumer

Der er en fælles forståelse af 5 udviklingsmæssige livstemaer, som præger menneskets personlighedsdannelse. Til hvert af udviklingstemaerne hører centrale ressourcer, der er afgørende for evnen til selvregulering, og vores evne til at være autentisk til stede i nuet.

Overlevelsesstrategierne udvikler sig ud fra 5 forskellige kernebehov med tilhørende kerneevner. Disse faser følger neurobiologien.

 • I Larry Hellers version hedder disse overlevelsesstrategier:

  • Kontakt struktur: At høre til i verden og være i kontakt med vores krop og følelser, og vi oplever os forbundne med os selv og andre.
  • Afstemning/ Behovs struktur: At være kontakt med vores behov, og være i stand til at række ud efter at få dem opfyldt.
  • Tillid struktur: At udvikle en iboende tillid til os selv og til andre, og at kunne indgå i en ligeværdig relation med balance mellem afhængighed og uafhængighed.
  • Autonomi struktur: At være i stand til at sige nej og sætte grænser for andre. At udtrykke os frit uden skyld eller frygt.
  • Kærlighed-seksualitet struktur: At hjertet er åbent, og vi er i stand til at integrere et kærligt forhold med en vital seksualitet.

Hvordan disse basale behov bliver opfyldt, bliver medbestemmende for, hvordan vi udvikler forskellige overlevelse strategier, som har til formål at opnå kontrol og dermed passe på vores ”livsvigtige” tilknytningsrelation.

Fælles for de forskellige teoretikeres bud på udviklingstraumer og karakterstruktur er, at det er fællesmenneskeligt at, vi har visse basale behov, der hører til dette at være menneske. De terapeutiske behov bliver dermed forskellige alt efter hvor i karakterstrukturen, man arbejder.

Er man eksempelvis helt tidligt ramt, vil man ofte have brug for at arbejde med dosering i kontakt; ikke mindst med øjenkontakten. Hvis man er lidt senere ramt, kan man få brug for ar arbejde mere med at tåle afvisning og føle sine stærke følelser.

 • Bøger

  • “Særpræg, særhed, sygdom” Af Lars J. Sørensen
  • “Sjælens længsel” Af Lars J. Sørensen
  • “Udviklingstraumer” Af Larry Heller
  • “Kroppens fortællinger” Af Tove Hvid

Sådan foregår det

At arbejde med udviklingstraumer og karakterstruktur binder flere emner sammen. Det er både traume forståelse, det er tilknytnings forståelse og det er beskrevet under både neuroaffektiv terapi, SE-terapi og EMDR.

Grundlæggende arbejder vi ud fra et relationelt perspektiv og tilsigter at møde vores klienter empatisk, doseret efter klientens behov og i den del af karakterstrukturen, som klienten søger hjælp til.

Plant

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Kontakt os her!