Hvem er vi?

Vi er psykologerne på Frederiksberg. Vi er uddannede cand.psych. med mange års erfaring inden for terapi, supervision og personlig udvikling. Uanset din problemstilling eller behov, kan du forvente en respektfuld og tryg kontakt, hvor fokus er på at skabe meningsfulde forandringer og udviklingsprocesser.

MARIA HOLBERG

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet i 2015. Siden 2017 har jeg arbejdet med samtaleterapi. Jeg er født i 1985.

 • Jeg tror på, at et godt terapiforløb især afhænger af kemien imellem psykologen og dig som klient. Derfor vægter jeg højt at møde dig med varme og respekt, men jeg er samtidig ikke bange for at tage de svære snakke, jeg er vedholdende og ærlig.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger indenfor stress, angst, personlig udvikling, selvværds- og identitetsproblematikker, kroniske smerter, depression og problemer i relationer.

  Sådan arbejder jeg

  Et terapeutisk forløb tilrettelægger jeg altid ud fra dig som person og de problematikker du ønsker at arbejde på.

  Jeg arbejder med udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, men trækker også på elementer fra Medfølelsesbaseret terapi (Compassion Focused Therapy).

  I et forløb hos mig vil jeg hjælpe dig med at finde ind til kernen i din problematik, samt hjælpe dig til bedre selvindsigt.

  Jeg brænder for at hjælpe dig til højere trivsel og at komme tættere på det liv du ønsker dig.

  Jeg tilbyder individuel terapi til voksne.

  Jeg har pt. kort ventetid.

MARTIN SOMMER

Jeg er født i 1986 og uddannet fra Københavns universitet i 2018 og autoriseret i 2021. Jeg modtager klienter med sundhedsforsikringer.

 • Jeg er optaget af det nærværende, varme og autentiske møde mellem mennesker. Jeg er ikke styret af metode og teori, men af at skabe et udviklingsorienteret og tillidsfuldt rum til dig, hvor vi sammen kan udforske det, du ønsker at arbejde med.

  Mere om mig

  Måske du oplever stress, angst, depression, eller du kæmper med selvværd og har svært ved at mærke dine egne behov og grænser. Det kan være, at du kæmper med præstationsangst, bekymringstendens og perfektionisme eller at du oplever, at gå rundt i de samme dysfunktionelle mønstre og ønsker nye handlemuligheder og udviklingspotentialer.

  I et terapeutisk forløb kan du få nye perspektiver, øget selvindsigt og handlemuligheder, som kan være med til at skabe personlig vækst og positive forandringer.

  Med konkrete redskaber og oplevelsesorienterede øvelser er mit mål at støtte dig til at få indsigt og at sætte gang i den forandring og udvikling, som kan bringe dig tættere på et liv i tråd med dine værdier og potentialer.

  Sådan arbejder jeg

  Jeg tilrettelægger altid forløbet efter dine konkrete og unikke behov. Mit mål er at hjælpe dig til at få det bedre og bringe dig tættere på det liv, du ønsker. Jeg arbejder blandt andet med udgangspunkt i den 3. bølge af kognitiv teori. Herunder særligt afsæt i ACT. ACT fokuserer på at acceptere de følelser og tanker, vi har, i stedet for at kæmpe imod dem. Det lærer os at leve i overensstemmelse med vores værdier og foretage handlinger, der er meningsfulde, selv når vi oplever ubehag og når tingene føles svære. Du kan læse mere om metoden her.

  I traumeterapien fokuserer jeg på at skabe en følelsesmæssig sikkerhed og stabilitet således, at vi gennem et trygt rum kan begynde en udforskning og øget forståelse af, hvordan de traumatiske oplevelser fra fortiden kan tale i krop og sind i nutiden. Jeg integrerer flere forskellige metoder, hvor både krop, følelser og adfærd adresseres. Et hovedmål er at hjælpe med at genopbygge en styrket fortælling, der fremmer heling og vækst.

  Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, hvis du ønsker at afklare, om jeg kunne være den rette psykolog for dig. Tlf 53553219.

  Interesseområder

  Jeg har en særlig interesse for at arbejde med stress, angst, depression, personlig udvikling, præstationsangst, bekymringstendens, perfektionisme, identitetsudfordringer, selvværdsproblematikker, ADHD, relationelle udfordringer, tilknytningsforstyrrelser, choktraumer, udviklingstraumer, PTSD, seksualitet, LGBT+ og minoritetsstress.

  Jeg har ydermere erfaring med at arbejde med udviklingstraumer. Det vil sige negative eller skadelige oplevelser, begivenheder eller forhold i barndommen, som på lang sigt har haft en indvirkning på følelser, tanker og relationer.

  I also take English speaking clients.

  I also take English speaking clients. I have studied in the US and I have experience with psychological counseling for expats and people form a wide range of diverse cultural backgrounds.

  I was born in 1986 and graduated from the University of Copenhagen in 2018, becoming licensed in 2021. I accept clients with health insurance.

  I am committed to creating present, warm, and authentic human connections. I am not guided by method and theory, but by creating a developmental and trusting space for you, where we can explore what you want to work on.

  You might be experiencing stress, anxiety, depression, or struggling with self-esteem and finding it hard to identify your own needs and boundaries. Perhaps you’re dealing with performance anxiety, worry, perfectionism, or feeling stuck in the same dysfunctional patterns and seeking new ways to act and develop.

  In a therapeutic process, you can gain new perspectives, increased self-awareness, and actionable strategies that can foster personal growth and positive change.

  With concrete tools and experiential exercises, my goal is to support you in gaining insight and initiating the change and development that brings you closer to a life in line with your values and potential.

  Areas of interest

  I specialize in working with stress, anxiety, depression, personal development, performance anxiety, worry, perfectionism, identity challenges, self-esteem issues, ADHD, relational difficulties, attachment disorders, shock trauma, developmental trauma, PTSD, sexuality, LGBT+ and minority stress. I also have experience working with developmental trauma, which refers to negative or harmful experiences, events, or relationships in childhood that have long-term impacts on emotions, thoughts, and relationships.

  Here’s how I work

  I always tailor the process to your specific and unique needs. My goal is to help you feel better and move closer to the life you desire. I work based on the principles of the third wave of cognitive theory, particularly rooted in ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT focuses on accepting the emotions and thoughts we have rather than fighting against them. It teaches us to live in accordance with our values and take meaningful actions, even when we experience discomfort and things feel challenging. You can learn more about the method here.

  In trauma therapy, I focus on creating emotional safety and stability so that, through a safe space, we can begin to explore and gain a better understanding of how past traumatic experiences may manifest in the body and mind in the present. I integrate various methods addressing both body, emotions, and behavior. A primary goal is to help rebuild a strengthened narrative that promotes healing and growth.

  Feel free to contact me for a non-binding conversation if you want to clarify if I could be the right psychologist for you. Phone: 53553219.

MARIA HOLBERG

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet i 2015. Siden 2017 har jeg arbejdet med samtaleterapi. Jeg er født i 1985.

 • Jeg tror på, at et godt terapiforløb især afhænger af kemien imellem psykologen og dig som klient. Derfor vægter jeg højt at møde dig med varme og respekt, men jeg er samtidig ikke bange for at tage de svære snakke, jeg er vedholdende og ærlig.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger indenfor stress, angst, personlig udvikling, selvværds- og identitetsproblematikker, kroniske smerter, depression og problemer i relationer.

  Sådan arbejder jeg

  Et terapeutisk forløb tilrettelægger jeg altid ud fra dig som person og de problematikker du ønsker at arbejde på.

  Jeg arbejder med udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, men trækker også på elementer fra Medfølelsesbaseret terapi (Compassion Focused Therapy).

  I et forløb hos mig vil jeg hjælpe dig med at finde ind til kernen i din problematik, samt hjælpe dig til bedre selvindsigt.

  Jeg brænder for at hjælpe dig til højere trivsel og at komme tættere på det liv du ønsker dig.

  Jeg tilbyder individuel terapi til voksne.

  Jeg har pt. kort ventetid.

MARTIN SOMMER

Jeg er født i 1986 og uddannet fra Københavns universitet i 2018 og autoriseret i 2021. Jeg modtager klienter med sundhedsforsikringer.

 • Jeg er optaget af det nærværende, varme og autentiske møde mellem mennesker. Jeg er ikke styret af metode og teori, men af at skabe et udviklingsorienteret og tillidsfuldt rum til dig, hvor vi sammen kan udforske det, du ønsker at arbejde med.

  Mere om mig

  Måske du oplever stress, angst, depression, eller du kæmper med selvværd og har svært ved at mærke dine egne behov og grænser. Det kan være, at du kæmper med præstationsangst, bekymringstendens og perfektionisme eller at du oplever, at gå rundt i de samme dysfunktionelle mønstre og ønsker nye handlemuligheder og udviklingspotentialer.

  I et terapeutisk forløb kan du få nye perspektiver, øget selvindsigt og handlemuligheder, som kan være med til at skabe personlig vækst og positive forandringer.

  Med konkrete redskaber og oplevelsesorienterede øvelser er mit mål at støtte dig til at få indsigt og at sætte gang i den forandring og udvikling, som kan bringe dig tættere på et liv i tråd med dine værdier og potentialer.

  Sådan arbejder jeg

  Jeg tilrettelægger altid forløbet efter dine konkrete og unikke behov. Mit mål er at hjælpe dig til at få det bedre og bringe dig tættere på det liv, du ønsker. Jeg arbejder blandt andet med udgangspunkt i den 3. bølge af kognitiv teori. Herunder særligt afsæt i ACT. ACT fokuserer på at acceptere de følelser og tanker, vi har, i stedet for at kæmpe imod dem. Det lærer os at leve i overensstemmelse med vores værdier og foretage handlinger, der er meningsfulde, selv når vi oplever ubehag og når tingene føles svære. Du kan læse mere om metoden her.

  I traumeterapien fokuserer jeg på at skabe en følelsesmæssig sikkerhed og stabilitet således, at vi gennem et trygt rum kan begynde en udforskning og øget forståelse af, hvordan de traumatiske oplevelser fra fortiden kan tale i krop og sind i nutiden. Jeg integrerer flere forskellige metoder, hvor både krop, følelser og adfærd adresseres. Et hovedmål er at hjælpe med at genopbygge en styrket fortælling, der fremmer heling og vækst.

  Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, hvis du ønsker at afklare, om jeg kunne være den rette psykolog for dig. Tlf 53553219.

  Interesseområder

  Jeg har en særlig interesse for at arbejde med stress, angst, depression, personlig udvikling, præstationsangst, bekymringstendens, perfektionisme, identitetsudfordringer, selvværdsproblematikker, ADHD, relationelle udfordringer, tilknytningsforstyrrelser, choktraumer, udviklingstraumer, PTSD, seksualitet, LGBT+ og minoritetsstress.

  Jeg har ydermere erfaring med at arbejde med udviklingstraumer. Det vil sige negative eller skadelige oplevelser, begivenheder eller forhold i barndommen, som på lang sigt har haft en indvirkning på følelser, tanker og relationer.

  I also take English speaking clients.

  I also take English speaking clients. I have studied in the US and I have experience with psychological counseling for expats and people form a wide range of diverse cultural backgrounds.

  I was born in 1986 and graduated from the University of Copenhagen in 2018, becoming licensed in 2021. I accept clients with health insurance.

  I am committed to creating present, warm, and authentic human connections. I am not guided by method and theory, but by creating a developmental and trusting space for you, where we can explore what you want to work on.

  You might be experiencing stress, anxiety, depression, or struggling with self-esteem and finding it hard to identify your own needs and boundaries. Perhaps you’re dealing with performance anxiety, worry, perfectionism, or feeling stuck in the same dysfunctional patterns and seeking new ways to act and develop.

  In a therapeutic process, you can gain new perspectives, increased self-awareness, and actionable strategies that can foster personal growth and positive change.

  With concrete tools and experiential exercises, my goal is to support you in gaining insight and initiating the change and development that brings you closer to a life in line with your values and potential.

  Areas of interest

  I specialize in working with stress, anxiety, depression, personal development, performance anxiety, worry, perfectionism, identity challenges, self-esteem issues, ADHD, relational difficulties, attachment disorders, shock trauma, developmental trauma, PTSD, sexuality, LGBT+ and minority stress. I also have experience working with developmental trauma, which refers to negative or harmful experiences, events, or relationships in childhood that have long-term impacts on emotions, thoughts, and relationships.

  Here’s how I work

  I always tailor the process to your specific and unique needs. My goal is to help you feel better and move closer to the life you desire. I work based on the principles of the third wave of cognitive theory, particularly rooted in ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT focuses on accepting the emotions and thoughts we have rather than fighting against them. It teaches us to live in accordance with our values and take meaningful actions, even when we experience discomfort and things feel challenging. You can learn more about the method here.

  In trauma therapy, I focus on creating emotional safety and stability so that, through a safe space, we can begin to explore and gain a better understanding of how past traumatic experiences may manifest in the body and mind in the present. I integrate various methods addressing both body, emotions, and behavior. A primary goal is to help rebuild a strengthened narrative that promotes healing and growth.

  Feel free to contact me for a non-binding conversation if you want to clarify if I could be the right psychologist for you. Phone: 53553219.

SØS SINNERUP

Jeg er uddannet cand. Psych. fra Københavns Universitet og blev autoriseret i 2010. Siden 2010 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1974.

 • Jeg har efteruddannet mig i både kognitiv terapi, ACT og traumebehandling (EMDR). Jeg vægter fagligheden og ikke mindst det varme, kontaktfulde møde højt. Min erfaring er, at udviklings- og forandringsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Ufrivillig barnløshed, traumer, sorg og tab, angst og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer samt personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

  Sådan arbejder jeg

  I det terapeutiske forløb tager jeg først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes behov og særlige problemstilling. Sammen går vi på opdagelse i de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til de udfordringer du oplever. Jeg hjælper dig til at få øje på nye forståelser og handlemuligheder, så du kan gøre noget andet og mere meningsfuldt for dig selv.

  Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn, hvor jeg tilstræber at møde det enkelte menneske med respekt og indlevelse. Jeg er altid på udkig efter hvad der er meningsfuldt for netop dig. I min optik er der ikke rigtige eller forkert måder at føle, tænke og leve på.

  Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har vil have et bedre indtryk af, hvordan jeg arbejder, og om jeg er den rigtige psykolog for dig.

  Jeg tilbyder individuel terapi, supervision til alle faggrupper, herunder også til psykologer med henblik på autorisation, udviklingsforløb, foredrag og kurser.

METTE HEDEGAARD

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i1997 og blev autoriseret i 2001. Siden 2003 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1968.

 • Jeg har erfaringer fra ansættelser i psykiatrien både med sindslidelser, lettere psykiske forstyrrelser og pårørendearbejde.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Tilknytningsforstyrrelser, Angst- og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer, chok og traumer, sorg og tab, psykosomatiske problemstillinger og ikke mindst personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

  Mit terapeutiske udgangspunkt er Neuroaffektivt og jeg arbejder ud fra det relationelle perspektiv. Jeg er uddannet SE®-traumeterapeut og kognitiv/adfærdsterapeutisk.

  Sådan arbejder jeg

  I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Her bliver fokus at forstå, opløse, udvikle eller forandre dybere mønstre. Andre forløb igen har fokus på personlig udvikling, hvor målet er at blive mere kontaktfuld -mere sig selv.

  At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop og følelser.

  I de fleste tilfælde finder jeg det mest hensigtsmæssigt at integrere elementer fra samtaleterapi og SE®-terapi.

  Min erfaring er, at udviklings-, forandrings- og helingsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt. Derfor arbejder jeg fokuseret på at udvikle en tryg kontakt, så muligheden for, at alle aspekter af følelseslivet og personligheden kan mødes og integreres. Hermed sigter jeg på et mere dybtgående arbejde med at forstå, forandre og udvikle dybereliggende mønstre og overbevisninger.

SØS SINNERUP

Jeg er uddannet cand. Psych. fra Københavns Universitet og blev autoriseret i 2010. Siden 2010 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1974.

 • Jeg har efteruddannet mig i både kognitiv terapi, ACT og traumebehandling (EMDR). Jeg vægter fagligheden og ikke mindst det varme, kontaktfulde møde højt. Min erfaring er, at udviklings- og forandringsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Ufrivillig barnløshed, traumer, sorg og tab, angst og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer samt personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

  Sådan arbejder jeg

  I det terapeutiske forløb tager jeg først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes behov og særlige problemstilling. Sammen går vi på opdagelse i de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til de udfordringer du oplever. Jeg hjælper dig til at få øje på nye forståelser og handlemuligheder, så du kan gøre noget andet og mere meningsfuldt for dig selv.

  Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn, hvor jeg tilstræber at møde det enkelte menneske med respekt og indlevelse. Jeg er altid på udkig efter hvad der er meningsfuldt for netop dig. I min optik er der ikke rigtige eller forkert måder at føle, tænke og leve på.

  Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har vil have et bedre indtryk af, hvordan jeg arbejder, og om jeg er den rigtige psykolog for dig.

  Jeg tilbyder individuel terapi, supervision til alle faggrupper, herunder også til psykologer med henblik på autorisation, udviklingsforløb, foredrag og kurser.

METTE HEDEGAARD

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i1997 og blev autoriseret i 2001. Siden 2003 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1968.

 • Jeg har erfaringer fra ansættelser i psykiatrien både med sindslidelser, lettere psykiske forstyrrelser og pårørendearbejde.

  Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Tilknytningsforstyrrelser, Angst- og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer, chok og traumer, sorg og tab, psykosomatiske problemstillinger og ikke mindst personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

  Mit terapeutiske udgangspunkt er Neuroaffektivt og jeg arbejder ud fra det relationelle perspektiv. Jeg er uddannet SE®-traumeterapeut og kognitiv/adfærdsterapeutisk.

  Sådan arbejder jeg

  I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Her bliver fokus at forstå, opløse, udvikle eller forandre dybere mønstre. Andre forløb igen har fokus på personlig udvikling, hvor målet er at blive mere kontaktfuld -mere sig selv.

  At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop og følelser.

  I de fleste tilfælde finder jeg det mest hensigtsmæssigt at integrere elementer fra samtaleterapi og SE®-terapi.

  Min erfaring er, at udviklings-, forandrings- og helingsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt. Derfor arbejder jeg fokuseret på at udvikle en tryg kontakt, så muligheden for, at alle aspekter af følelseslivet og personligheden kan mødes og integreres. Hermed sigter jeg på et mere dybtgående arbejde med at forstå, forandre og udvikle dybereliggende mønstre og overbevisninger.

Plant

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Kontakt os her!